วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ แก่หน่วยงานในระดับภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยโปรแกรม Application : Zoom โดยถ่ายทอดการประชุมสดไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ในการนี้ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และนายเกชา นนตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้รับอนุมัติโครงการฯ จำนวน 2 แปลง/โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับการเลี้ยงไก่งวงเชื่อมโยงตลาด จำนวน 1 แปลง งบประมาณ 2,901,316 บาท และ 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตน้ำนมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จำนวน 1 แปลง งบประมาณ 2,985,810 บาท ซึ่งทั้ง 2 แปลง ได้ดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทบทวนรายละเอียดโครงการ/แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ พิจารณาเห็นชอบ แล้วส่งให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติฯ ต่อไป