วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์” ตามที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย จัดขึ้น โดยมีเกษตรกรสมาชิกกลุ่มยางโพธิ์แคน จำนวน 30 คน เข้าร่วมีฝึกอบรม ณ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายบรรจง แสนยะมูล บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรเข้าใจถึงมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000 เล่ม 1 และ มกษ.9000 เล่ม 2 ปศุสัตว์อินทรีย์และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems (PGS)),เพื่อส่งเสริมการใช้ผลผลิตและผลพลอยได้จากการเกษตรอินทรีย์มาใช้เลี้ยงปศุสัตว์ เป็นการลดต้นทุนและสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร และเพื่อเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ สำหรับขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ