วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดความความก้าวหน้าการดำเนินงาน”โตรงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ” ของเกษตรกรผู้เข้าโครงการฯ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย และผู้ใหญ่บ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย ร่วมติดตามและให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย ซึ่งพบว่า แม่โคที่มอบไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2562 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทุกตัวทั้ง 37 ตัว/ 37 ราย และได้ให้ผลิตผลลูกตัวแรกแล้ว 15 ตัว/15 ราย ส่วนอีก 22 ตัว คาดว่าตั้งท้องเป็นส่วนใหญ่ โดยให้คำแนะการเลี้ยง การจัดการอาหารจากหญ้าพืชอาหารสัตว์ และได้มอบหมายให้สำนักปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย มาดำเนินการตรวจท้องแม่โคและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป