วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันจักรี 6 เมษายน 2564  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ได้มีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19        นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน           สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ จิตอาสาฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาด กวาดลานวัด ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดอภิสิทธิ์ ตลอดจนทาสีกำแพงวัดฯ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย