วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับนายวชิระ น้อยน้ำคำ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อติดตามเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ โดยติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อสอบถามข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ และสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคผิวหนังที่มีอาการคล้าย โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคเนื้อ รวมทั้งสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจแก่เจ้าของสัตว์ ให้คำแนะนำการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management ; GFM) ในพื้นที่ตำบลเขวา อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปการเฝ้าระวังโรค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ ที่กำหนดไว้