วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารการช่วยเหลือผู้ได้รับผบกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดมหาสารคาม ตามที่จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดตั้งศูนย์บริหารการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดมหาสารคาม ณ กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการทั้ง 3 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ฯห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ขั้น 4 อ.เมือง จ.มหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้ง และให้สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมาย ต่อไป