วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายศรีศักดิ์ เที่ยงธรรม ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานจ้างการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ตามที่ได้รับอนุมัติเงินประมาณประจำปี พ.ศ.2564 จากกรมปศุสัตว์ อนุมัติโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง เพื่อเร่งรัดให้บริษัทผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขในงวดงานของสัญญาก่อสร้าง ฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ต่อไป