วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตวามความก้าวหน้าการดำเนินงาน”โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน” ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (งบยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม) โครงการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่งนี้ มีปศุสัตว์อำเภอกุดรัง, เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง ร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย ซึ่งพบว่า ไก่ไข่ที่มอบให้ มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เริ่มให้ผลผลิตไข่แล้ว ทั้งนี้ได้ให้คำแนะการเลี้ยง การจัดการอาหารลดต้นทุนจากหญ้าพืชอาหารสัตว์ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ไข่ให้กับเกษตรกร และเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคไข่ไก่ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือนอย่างเพียงพอ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป