วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม แก่ เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงลักษณะโรค สาเหตุการเกิดโรค และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ในโค - กระบือของตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้ มีนางสุจิตรา ค้าเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยใช้วิธีสนทนาสดผ่านทางโทรศัพท์ (Phone in) ลดความเสี่ยงจากโรคระบาด Covid-19 ณ สถานที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ระบบ FM ความถี่ 106.50 MHz และระบบ AM ความถี่ 531 KHZ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่กำหนดให้มีการผลิตรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.10 ถึง 10.00 น. ประชาสัมพันธ์ภารกิจ นโยบาย ความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากกน่วยราชการในจังหวัดให้ประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอได้รับทราบ และเป็นช่องทางเพื่อการสั่งการข้อราชการเร่งด่วนถึงหน่วยงานในพื้นที่ทุกอำเภอ