วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้กำหนดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ที่มีโอกาสและศักยภาพที่แตกต่างกันโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ ลักษณะโครงการที่จะเข้าร่วม จะต้องเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน การสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ในลักษณะการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลเพิ่มด้านการเกษตร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์, ฝ่ายบริหารทั่วไป , เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประธานแปลงใหญ่และเลขานุการกลุ่มแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 13 แปลง และภาคเอกชน รวมจำนวน 31 คน ในการประชุมครั้งนี้มีการคัดกรองและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเข้มงวด