วันที่ 15 - 20 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม บูรณาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับ อบต.กุดรังและ อบต. หนองเหล็ก พร้อมด้วย จิตอาสา ๙๐๔ เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ภายใต้โครงการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และกิจกรรมค่าย สพ.บ 6 ซึ่งกิจกรรมลงพื้นที่ในช่วง เดือนเมษายนเป็นการตรวจระบบสืบพันธุ์และเหนี่ยวนำโคกระบือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แม่โคกระบือที่จะเข้ารับการผสมพันธุ์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 81 ครอบครัว มีจำนวนโคกระบือเข้ารับบริการ 177 ตัว (โค 92 กระบือ 85) ตรวจระบบสืบพันธุ์ 127 ตัว เป็นโค 65 (เหนี่ยวนำเพื่อผสม 53 ตรวจท้อง 12 ตัว) กระบือ 62 (เหนี่ยวเพื่อผสม 34 ตรวจท้อง 28) ถ่ายพยาธิและฉีดยาบำรุง 105 ตัว