วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่บ้านโพนละออม หมู่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน”โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน” ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (งบยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม) โครงการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีปศุสัตว์อำเภอแกดำ , เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกดำ และคณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านโพนละออม ร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย พบว่า ไก่ไข่ที่มอบให้สมาชิกกลุ่ม 20 ราย ๆ ละ 20 ตัว รวม 400 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เริ่มให้ผลผลิตไข่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 260 ฟอง/วัน คิดเป็น 65 % ของจำนวนแม่ไก่ที่มอบ สร้างรายได้เฉลี่ย 780 บาท/วัน หรือ 23,400 บาท/เดือน โดยได้ให้คำแนะการเลี้ยง การจัดการอาหารลดต้นทุนจากหญ้าพืชอาหารสัตว์ และการบริหารจัดการผลิตไข่ของกลุ่มโดยปศุสัตว์อำเภอแกดำ แนะนำให้กลุ่มรวบรวมผลิตไข่ของสมาชิกส่งขายสหกรณ์การเกษตรอำเภอแกดำ ตลอดจนพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นไข่ไก่ไอโอดีน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ มให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ไข่ให้กับเกษตรกร และเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคไข่ไก่ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือนอย่างเพียงพอ และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป