วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่บ้านหนองยาง หมู่ 9 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน”โครงการส่งเสริมเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน” ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 (งบยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม) โครงการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรให้มีศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสุมพิสัย ประธานกลุ่มและเกษตรกรสมาชิกกลุ่มยางโพธิ์แคน อำเภอโกสุมพิสัย ร่วมให้ข้อมูลและติดตามในครั้งนี้ด้วย พบว่า ไก่ไข่ที่มอบให้สมาชิกกลุ่ม 20 ราย ๆ ละ 20 ตัว รวม 400 ตัว มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เริ่มให้ผลผลิตไข่แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 จำนวน 195 ฟอง/วัน คิดเป็น 48.75 % ของจำนวนแม่ไก่ที่มอบ โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นไม่ต่ำกว่า 80 % ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2564 โดยได้ให้คำแนะการเลี้ยง การจัดการอาหารลดต้นทุนจากหญ้าพืชอาหารสัตว์ และการบริหารจัดการผลิตไข่ของกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันได้ไข่ที่เหลือจากการบริโภค ไปจำหน่ายในลักษณะไข่สดและไข่เค็ม ตลอดจนพัฒนารูปแบบการเลี้ยงเป็นไข่ไก่อินทรีย์ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ มให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ไข่ให้กับเกษตรกร และเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคไข่ไก่ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครัวเรือนอย่างเพียงพอ และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์