วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 3 ท่าน นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมและสั่งการ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสั่งการ หารือ และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือน กับส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้รายงานสถานการณ์โรคลัมปี สกิน การป้องกัน และมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และได้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ตลอดจนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในแต่ละอำเภอ เพื่อเร่งรัดให้เยียวยาและชดเชยโค - กระบือในกรณีสัตว์ตาย ตามระเบียบช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 ต่อไป