วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 ได้เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เร่งรัดการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีน เพื่อควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ตามเป้าหมายจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้นำหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอในสังกัด เข้าร่วมประชุม และรายงานสถานการณ์การเกิดโรค มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคลัมปี สกิน และการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยกรณีที่สัตว์ตาย ตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ของกระทรวงมหาดไทย