วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้ร่วมจัดรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พบประชาชน” เพื่อย้ำเตือนเกษตรกรให้ความสำคัญในเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease;LSD) โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมแมลงพาหนะนำโรค และหมั่นรักษาความสะอาดภายในฟาร์ม เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด และรายงานสถานการณ์โรคในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พร้อมได้แจ้งหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ในท้องที่เกิดโรค (Infection Zone) ของจังหวัดมหาสารคาม ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ในสัตว์ชนิดโค กระบือ พ.ศ.2564 และประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร กรณีสัตว์ตาย ซึ่งผู้ว่าราชจังหวัดมหาสารคาม ได้เร่งรัดให้ อปท.พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากโรคระบาดฯ โดยเร็ว ซึ่งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เป็น อปท.แรกของจังหวัดฯ ได้ทำมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร 19 ราย จำนวนโคเนื้อ 20 ตัวเป็นเงิน 210,000 บาท โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชชานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ มีนางสุจิตรา ค้าเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยใช้วิธีสนทนาสดผ่านทางโทรศัพท์ (Phone in) จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลดความเสี่ยงจากโรคระบาด Covid-19 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ระบบ FM ความถี่ 106.50 MHz อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่กำหนดให้มีการผลิตรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.10 ถึง 10.00 น. ประชาสัมพันธ์ภารกิจ นโยบาย ความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยราชการในจังหวัดให้ประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอได้รับทราบ และเป็นช่องทางเพื่อการสั่งการข้อราชการเร่งด่วนถึงหน่วยงานในพื้นที่ทุกอำเภอ