วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์มหาสารคาม พร้อมนายวชิระ น้อยน้ำคำ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม, น.สพ.ต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ ส.อ.วัฒนา การิโก ปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน ดำเนินการคุมเข้มการเคลื่อนสัตว์เข้าโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นสาเหตุสำคัญของการระบาดของโรคลัมปี สกิน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กำหนดเป็นหนึ่งในมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเพื่อให้โรคสงบลงโดยเร็ว ต่อไป ทั้งนี้ ในครั้งนี้ได้ร่วมกันตรวจสุขภาพและเก็บตัวอย่างเลือดโคเนื้อของพ่อค้าสัตว์ผู้กระทำการลักลอบเคลื่อนสัตว์เข้าพื้นที่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) ในโค-กระบือ ตามมาตรา 22 และเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ต้นทาง ตามมาตราที่ 34 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.3558 เพื่อส่งห้องปฏิบัติตรวจโรคระบาดสัตว์ จำนวน 30 ตัวที่ทำการลักลอบจากอำเภอซับสูง จังหวัดขอนแก่น เข้าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ ณ คอกกักสัตว์ของกลางคดี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ดังนั้น จึงขอย้ำเตือนพี่น้องเกษตรกรหรือพ่อค้าสัตว์ หรือผู้ใด ไม่ให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม เข้าออกผ่านหรือภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้น ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ 2558 ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ 2558