วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยที่ประชุมมีมติเปิดศูนย์พักคอย/ community isolution ในพื้นที่อำเภอทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 18 แห่ง จะรองรับผู้ป่วยรอการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่าสามารถพักรักษาตัวในสถานที่ศูนย์พักคอย/ผู้ป่วย Step Down หลังจากดูแลที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รับจัดให้แล้วอย่างน้อย 10 วัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนในการบริหารศูนย์ภาคภายในพื้นที่อำเภอ ทั้งนี้ ศูนย์ฯทั้ง 18 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 970 ราย บางแห่งได้ให้บริการแล้ว