วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease; LSD) และได้นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ โดยบริการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย และให้ความรู้ คำแนะนำในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ณ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สำหรับสถานการณ์ในภาพรวมของอำเภอบรบือ และของจังหวัดมหาสารคาม พบว่ามีจำนวนสัตว์ป่วยใหม่ลดลง และมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากพี่น้องเกษตรกรเจ้าของโค กระบือ มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือตามมาตรการต่าง ๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ เป็นอย่างดี