วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/2564โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลการควบคุมดูแลโรค COVID-19, ผลการบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม และร่วมพิจารณามาตรการป้องกัน ควบคุมโรค, การจัดตั้งศูนย์พักคอย/Community isolation/ โรงพยาบาลสนาม/Home isolation, การบริหารจัดการวัคซีน เป็นต้น