วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2566 - 2570 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้สนร่วมประชุม 20 หน่วย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯ ที่ตั้งของหน่วยงาน 19 หน่วย ตั้งเป้าหมายการพัฒนาเกษตรยั่งยืน นำภูมิปัญญาสร้างคุณค่า พัฒนาการค้าการลงทุน สู่สังคมมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี