วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการนวัตกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ” ของ อบต.เขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเจ้าหน้าที่ของ อบต.เขวา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อบต.เขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินผลงานในการจัดเลือกรางวัลการประกวดองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำงบประมาณ 2564 ในรอบสุดท้าย ผ่านการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) กับคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรึกษาโครงการคัดเลือกฯ ดังกล่าว