วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.อ. กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.กอ.รมน.จ.มค. ร่วมกับ นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้ง ๒ หน่วยงานบุรณาการลงพื้นที่ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ตามมาตรการต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ และเร่งดำเนินการรักษาสัตว์ป่วยที่คงเหลือให้หายป่วยโดยเร็ว พร้อมทั้งได้มอบน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM.) เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้กำจัดและตัดวงจรชีวิต เมล็ดที่เป็นพาหะนำโรค มอบแร่ธาตุก้อน และยาถ่ายพยาธิ เพื่อบำรุงร่างกายและกำจัดพยาธิภายในสัตว์ ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกินของจังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน้มมีพบโรคลดลงตามลำดับ ปัจจุบันมีสัตว์ป่วยคงเหลือ ๒,๐๘๘ ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จึงเร่งออกบริการให้ความรู้และบริการรักษาสัตว์ป่วยที่คงเหลือให้หายป่วยโดยเร็ว เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มุ่งยับยั้งการระบาดของโรคในโค – กระบือของเกษตรกร ให้โรคสงบโดยเร็ว ต่อไป