วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดมหาสารคาม สภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3 ห้อง 301 โดย นายคงฤทธิ์ บัวบญ ประธานสภาเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัด เกษตรจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด โครงการชลประทานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด พลังงานจังหวัด กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรการ (41) (42) ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทำแผนแม่บท ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อย 11 เรื่อง นำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาวิเคราะห์และกลั่นกรอง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อไป