วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค- กระบือ ของกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 กลุ่ม 197 ราย ซึ่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม จะได้โอนเงินสนับสนุนเป็นเงิน 739,000 บาท เพื่อจัดซื้อโค จำนวน 155 ตัว กระบือ 20 ตัว ร่วมกับ นางสาวพุทธรักษา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดมหาสารคาม, ผู้แทนเจ้าเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม และผู้นำกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ห้อง 205 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ เป็นไปตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดมหาสารคามสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ แก่กลุ่มเกษตรกรหลังประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน ในพื้นที่ที่ผ่านมา