วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมด้วยนางสาวพุทธรักษา จันทเขตต์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม, นายฉัตรชัย สารศาสตร์บัญชา ปศุสัตว์อำเภอชื่นชม และอนุกรรมการสำนักงานกองทุนฯ ได้ร่วมมอบเงินเงินกู้ยืมแก่องค์กรเกษตรกรของอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 กลุ่ม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,390,000 บาท ณ ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ 16 หมู่ที่ 15 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้พัฒนากลุ่มและฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ ของอำเภอชื่นชม จำนวน 6 กลุ่ม โดยกลุ่มองค์กรที่ได้รับงบกู้ยืม ในอำเภอชื่นชมในครั้งนี้ ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ค้าปุ๋ย อำเภอชื่นชม บ้านหนองหว้า ตำบลชื่นชม กิจกรรมที่กู้ยืม ในโครงการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาและขยายพันธ์ุ มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 72 ราย งบที่ยืม 500,000 บาท 2.กลุ่มปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ บ้านส้มกบ ตำบลเหล่าดอกไม้ กิจกรรมที่กู้ยืม โครงการเลี้ยงกระบือเพื่อพัฒนาและขยายพันธ์ุสมาชิกทั้งหมด 25 ราย งบที่ยืม 500,000 บาท 3.กลุ่มเกษตรกรทำนากุดปลาดุก บ้านนาฝาย ตำบลกุดปลาดุก กิจกรรมที่กู้ยืม โครงการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาและขยายพันธ์ุ สมาชิกทั้งหมด 98 ราย งบที่ยืม 480,000 บาท 4.กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 15 ตำบลกุดปลาดุก กิจกรรมที่กู้ยืม โครงการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาและขยายพันธ์ุ สมาชิกทั้งหมด 148 ราย งบที่ยืม 500,000 บาท 5.กลุ่มเกษตรกรผสมผสานปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์บ้านกระบาก ตำบลเหล่าดอกไม้ กิจกรรมที่กู้ยืม โครงการเลี้ยงกระบือเพื่อพัฒนาและขยายพันธ์ุ สมาชิกทั้งหมด 22 ราย งบที่ยืม 500,000 บาท และ 6.บ้านผักแว่น กลุ่มที่ 1 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม กิจกรรมที่กู้ยืม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร มีสมาชิกทั้งหมด 63 ราย และงบที่ยืม 910,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดมหาสารคาม กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ และสุกร แก่กลุ่มเกษตรกรของจังหวัดมหาสารคาม หลังประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน ในพื้นที่ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 13 กลุ่ม