วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครบการ “น้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.9) ปลานิลสินในน้ำ” และปลูกพืชพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและปล่อยปลานิล ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ที่กำหนดให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ดำเนินกิจกรรมพืชสมุนไพรและเพาะพันธุ์ปลานิลแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ MCAT FARM วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน