วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายดุษฎี สิงห์ปาน ปศุสัตว์อำเภอกันทรวิชัย, น.สพ.มานะศักดิ์ สุดจริง นายสัตวแพทย์โครงการหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (Herd Health Unit; HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และนายเกรียงไกร กองไกรรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบรบือ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด ซึ่งมีนางดาราณี แย้มศรีสุข สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบรายงานกิจการประจำปีอนุมัติงบการเงิน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด สามารถดำเนินการธุรกิจเมื่อสิ้นปีทางบัญชีสิ้นสุด 30 เมษายน 2564 มีกำไรสุทธิประจำปี 4,681,561.67 บาท ในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ได้แก่ 1) ควรแสวงหาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าเดิม, 2)ควรส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้ได้การรับรองฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม (GAP) และ 3) ควรส่งเสริมและพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพแก่สมาชิก เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ ชนิดโคนม ดังนั้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด จะได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น ตลอดจนเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและยกระดับคุณภาพผลผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อไป