วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายเกชา นนตา รก.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่โคนมโคกก่อ เลขที่ 175 หมู่ 1 บ้านโคกก่อ ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐาน แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงการตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีนายณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช ผู้จัดการแปลง และคณะกรรมการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน และนำชมการติดตั้งเครื่องบรรจุนมแกลลอนกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจำหน่าย สร้างช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์นมเชิงพาณิชย์ จำหน่ายให้กับผู้ในท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “คนมหาสารคามดื่มนมโคสารคาม”