วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 / 2564 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่ม2 กลุ่มแปลงใหญ่และร่วมพิจารณาอนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ยและเชื่อมโยงตลาด จำนวน 2 กลุ่มแปลงใหญ่ของอำเภอนาเชือก จำนวน 1 กลุ่มและอำเภอเชียงยืน จำนวน 1 กลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนแผนฯ ดังกล่าว ได้ โดยให้หน่วยราชการที่เป็นเจ้าของสินค้า ให้ความแนะนำและให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์จัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น