วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน โดย ส.อ.วัฒนา การิโก ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน ได้รับมอบหมายจากนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน ได้ประสานกับนายวิชัย อาระหัง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม มอบเสบียงสัตว์เป็นหญ้าสดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ จำนวน 14 ราย โคเนื้อจำนวน 56 ตัว แพะ 8 ตัว