วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดโค - กระบือ ในพื้นที่จัดมหาสารคาม ทั้ง 6 แห่ง เพื่อชี้แจงซักซ้อมแนวทางการเปิดตลาดนัดโค - กระบือ และการเคลื่อนย้ายสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ และมาตรการด้านสาธารณสุขในการดำเนินการตลาดนัดโค - กระบือ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม โดยมี น.สพ.ต่อพงษ์ ประเสริฐสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ , ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับการประชุม โดยได้แจ้งสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และการจัดทำแผนการดำเนินการป้องกันโรคโควิด- 19 ของตลาดนัดโค - กระบือ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เพื่อประกอบการพิจารณาขอเปิดตลาดนัดฯ ณ ห้องประชุมสำนักงนาปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการตลาดนัดฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดฯ ของกรมปศุสัตว์ และเพื่อให้ทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 38/2564 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการตลาดนัดฯ จัดทำแผนการดำเนินการเปิดตลาดนัดและมาตรการด้านสาธารณสุข เพิ่มเติมจากมาตรการ D-M-H-T-T-A เป็นต้น