วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารcคาม ครั้งที่ 39/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เสนอขอพิจารณาเปิดตลาดนัดโค - กระบือบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 38/2564 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้ผู้ประกอบการตลาดนัดจัดทำแผนการดำเนินการเปิดตลาดนัดและมาตรการด้านสาธารณสุข เพิ่มเติมจากมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด นั้น ในครั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประสานผู้ประกอบการตลาดนัดฯ เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการทางสาธารณสุขแบบบูรณาการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ เช่น บุคคลากร, พ่อค้า-แม่ค้าของตลาดนัด และผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ต้องมีได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันเกิดการโรคระบาดของโรคฯ ของจังหวัดมหาสารคาม และกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้ามาทำการซื้อขายได้ทราบ ถึงแผนการดำเนินการเปิดตลาดนัดและมาตรการด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ล่วงหน้าอย่างชัดเจน พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการตลาดนัดต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข็มงวดและรุดกุมเป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานสาธณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะได้รีบประสานข้อมูลและเร่งลงพื้นที่ตลาดนัดฯ ดังกล่าว เพื่อดำเนินการและให้คำแนะนำผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามกำหนดไว้ เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาขอเปิดตลาดนัดฯ ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ ต่อไป อีกครั้ง