วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางอุไร แสนคุณท้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency; depa) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จะได้บูรณาการหน่วยงานได้แก่ คณะสัตวแพทย์ มหาสารคามมหาสารคาม, ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านปศุสัตว์ เสนอโครงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรืออุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund and Community) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ต่อไป