วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ระดับจังหวัด ปี 2564 โดยนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะคณะทำงานฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2ค) ปี 2564 ดังนี้ 1.) เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 อำเภอ 1,944 หมู่บ้าน 213,530 ครัวเรือน โดยจังหวัดได้มีการบริหารการจัดเก็บทุกครัวเรือนที่ได้อาศัยอยู่จริง และได้ดำเนินการจัดเก็บเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วน ทั้งในระดับตำบลและระดับอำเภอ ซึ่งมีผลการจัดเก็บได้ จำนวน 13 อำเภอ 1,944 หมู่บ้าน 214,215 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.32 2.) เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1,902 หมู่บ้าน (ยกเว้นเฉพาะหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทั้งหมู่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล) ในพื้นที่ 13 อำเภอ 132 ตำบล โดยจังหวัดได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วน จำนวน 1,902 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 3.) การนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รายตัวชี้วัด จำนวน 31 ตัวชี้วัด 4.) การนำเสนอผลการจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน กชช. 2ค ปี 2564 ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม จะได้มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงการบูรณาการ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับต่อไป