วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 40/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายกฤษฏ์ โพธิ์ตา หัวหน้ากลุ่มมงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้นำเสนอผลการลงพื้นที่ตรวจสอบแผนการดำเนินงานเปิดตลาดนัดโค - กระบือบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตามแนวทางมาตรการทางสาธารณสุขแบบบูรณาการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 25664 ที่ได้มอบหมายให้สำนักสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบแผนการดำเนินงานขอเปิดตลาดนัดโค - กระบือ ตามมาตรการมาตรการด้านสาธารณสุข และที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม กำหนดเพิ่มเติมจากมาตรการ D-M-H-T-T-A เช่น บุคคลากร, พ่อค้า-แม่ค้าของตลาดนัด และผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ต้องมีได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันเกิดการโรคระบาดของโรคฯ ของจังหวัดมหาสารคาม และกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้ามาทำการซื้อขายได้ทราบ ถึงแผนการดำเนินการเปิดตลาดนัดและมาตรการด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ได้มีมติให้ โดยต้องดำเนินการตามตลาดนัดโค-กระบือ เปิดดำเนินการได้ตามเงื่อนไขของกรมปศุสัตว์ โดยต้องดำเนินการป้องกันโรคติด้ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด