วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในครั้งนี้ แขวงทางหลวงมหาสารคาและแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม และจิตอาสาฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ถางป่า เก็บขยะสองข้างทางในทางหลวงชนบทหมายเลข 291 เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย