วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุมหารือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิวัฒน์ อินไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญการพัฒนาเด็กมหสารคามให้ได้รับการบริโภคอาหารที่จำเป็นและเพียงพอ ทั้งนี้มีนายวิสูตร ประทีปะวณิช แระธาน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด และนายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช ผู้จัดการแปลงใหญ่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลและนำเยี่ยมชมกิจการ ณ สหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากนั้นได้ประชุมหารือการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ลดการเผา เพื่อนำไปอัดเป็นฟางอัดก้อนสำหรับจำหน่ายให้แก่สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม กับนายทศ สินแสง ผู้แทนบริษัทคูโบต้ามหาสารคาม ผู้ร่วม MOU Zero Bern ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนเละเชื่อมโยงตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงการตลาด ทั้งได้มีหัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม, ผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์โคนมโคกก่อ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง