วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับนายกฤษฏ์ โพธิ์ตา หัวหน้ากลุ่มมงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแผนการดำเนินงานเปิดตลาดนัดโค - กระบือบ้านหัน ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามแนวทางมาตรการทางสาธารณสุขแบบบูรณาการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่ ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3357/2564 เรื่องมาตรการเฝ้ารพวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้อนุญาตให้ตลาดนัดโค-กระบือ เปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขของกรมปศุสัตว์ โดยต้องดำเนินการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันให้คำแนะนำและตรวจสอบแผนการดำเนินงานขอเปิดตลาดนัดโค - กระบือ ตามมาตรการมาตรการด้านสาธารณสุข และที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม กำหนดเพิ่มเติมจากมาตรการ D-M-H-T-T-A เช่น บุคคลากร, พ่อค้า-แม่ค้าของตลาดนัด และผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด ต้องมีได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 2 เข็มหรือกำหนดจุดตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen test kit หรือATK เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันเกิดการโรคระบาดของโรคฯ ของจังหวัดมหาสารคาม และกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้ามาทำการซื้อขายได้ทราบ ถึงแผนการดำเนินการเปิดตลาดนัดและมาตรการด้านสาธารณสุขของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดตลาดนัดโค - กระบือ ของผู้ประกอบการ ฯ รายดังกล่าว ตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 ของกระทรวงสาธารณสุข และโรคลัม สกิน ในโค-กระบือ ของกรมปศุสัตว์ ต่อไป