วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ของจังหวัดมหาสารคาม ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เพื่อน้อมเกล้านัอมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต อันเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง สืบไป โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีนายเพ็ญศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบโครงการฯ เบื้องต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 1,126,427.25 บาท