วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ ไชยชนะแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม (กอปภ.จังหวัดมหาสารคาม)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอากาศหนาว และการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดมหาสารราม ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม(ห้อง ๒๑๑)ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม