วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมชี้แจงประเด็นแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๒ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้