วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ เที่ยงธรรม ปศุสัตว์อำเภอกุดรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง จัดกิจกรรม 5 ส. และตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร เวลา 08.30 น. จัดกิจกรรม 5 ส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดรัง เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ smart farmer ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ เขต 4 นันทวันฟาร์ม บ้านบ่อทอง ม.10 ตำบลเลิงแฝก เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหารสัตว์ตักสิลานาโพธิ์และมันแปลงใหญ่