ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ฟรี) วันที่ 2-15 มกราคม 2567