วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 29/2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยที่ประชุมมีมติให้งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เว้นแต่หากไม่ดำเนินการ จะเกิดความเสียหายมาก โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจะมีการตั้งด่าน คัดกรอง 24 ชั่วโมงบนถนนสายหลักที่มีเชื่อมกับจังหวัดใกล้เคียง โดยได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ที่ 16/2563 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ ต่อไป