วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสนั่น จินดาวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอวาปีปทุม, นายเกชา นนตา รก.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามนโยบายโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ในฐานะคณะทำงานเพื่อส่งเสริมอาชีพฯ ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้รับงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ สนับสนุนกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ภายใต้โครงการ คทช.ปีงบประมาณ 2464 แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 กลุ่ม ณ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านโคกเต่า หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 ราย สนับสนุนพันธุ์ไก่พื้นเมืองและปัจจัยการผลิต และตู้ฟักไข่ขนาด 500 ฟอง จำนวน 1 ตู้ โดยในครั้งนี้ สำนักงานฯ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมมอบพันธุ์ไก่พื้นเมือง พร้อมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เข้าโครงการฯ จำนวน 13 ราย ๆ ละ 10 ตัว ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้นำไปดำเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามโครงการฯ ต่อไป