“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค-กระบือฯ”

div>"

“จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)”

"ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ"

"

“ปศุสัตว์เขต 4 ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม"

“ปศุสัตว์จังหวัด ออกตรวจเยี่ยมติดตามฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์อำเภอแกดำ”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สก.ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จก. จับมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาการเลี้ยงโคนม มุ่งผลิตน้ำนมคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

More Articles ...