“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต4 นำเสนอข้อมูลเกษตรกร ดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) แห่งชาติ ปี 2564”/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานเตรียมและปรับปรุงข้อมูลการคัดเลือกเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 รอบที่ 1”/p>

ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมกลุ่มเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือกรมปศุสัตว์กับ ธกส./p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและจัดเตรียมผลงานเสนอขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLD Quality Awards 2021)”/p>

“ปศุสัตว์มหาสารคาม บูรณาการหน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ และเครือข่ายเกษตรกร ร่วมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต 4 ประจำปี 2564”/p>