“ปศุสัตว์จังหวัด ออกตรวจเยี่ยมติดตามฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดีกรมปศุสัตว์อำเภอแกดำ”

"

“ปศุสัตว์มหาสารคาม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สก.ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จก. จับมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาการเลี้ยงโคนม มุ่งผลิตน้ำนมคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

div>"

“จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)”

“ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบสัตว์พระราชทาน โครงการธนาคารโค-กระบือฯ(ธคก.) ให้เกษตรกรขยายพันธ์ุ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

"

“ปศุสัตว์เขต 4 ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม"

“ปศุสัตว์เขต 4 และคณะตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ ธคก.ในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม”

เนื้อหาอื่นๆ...