วันที่ 25-26 มกราคม 2567 นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเกชา นนตา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประดิษฐ์ พานิช เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน และ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอยางสีสุราช เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์" ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์